السياق

Context of Kitāb ṣūrat al-arḍ, taʼlīf Abī al-Qāsim ibn Ḥawqal = Viae et regna : descriptio ditionis Moslemicae / auctore Abu'l-Kásim Ibn Haukal ; edidit M.J. de Goeje
Processing Feedback ...